Dirigent

Mgr. et Mgr. art. Igor GREGA

Dirigent, skladateľ a pedagóg Igor Grega sa narodil 23. mája 1950 v Smižanoch.

V roku 1974 absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Už počas štúdia v Prešove bol korepetítorom ženského speváckeho zboru fakulty. V r.1987 ukončil štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, študijný odbor hudobné umenie a dirigovanie zboru (u prof. P. Procházku).

V rokoch 1976 – 1985 pôsobil ako stredoškolský profesor na Strednej pedagogickej škole v Levoči, bol 2. dirigentom a korepetítorom dievčenského speváckeho zboru IUVENTUS PAEDAGOGICA. Od roku 1985 do roku 1999 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UPJŠ v Prešove a po vzniku Prešovskej univerzity v Prešove v roku 1997 na Katedre hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied ako odborný asistent. V čase svojho pôsobenia na univerzite v Prešove bol dirigentom a umeleckým vedúcim Ženského speváckeho zboru PdF, neskôr ŽSZ PU – IUVENTUS PAEDAGOGICA. V súčasnosti (od r. 1999) znovu vedie Dievčenský spevácky zbor na SPgŠ v Levoči. S oboma zbormi (v Prešove i v Levoči) patril medzi najpravidelnejších účastníkov domácich i zahraničných speváckozborových súťaží.

Od nástupu do učiteľskej praxe pracoval s detskými zbormi, mládežníckymi, neskôr hlavne so ženskými a mužskými zbormi. Dirigoval dva ženské spevácke zbory v Spišskej Novej Vsi /OÚNZ, OSS/, krátko Spišský učiteľský spevácky zbor, tiež TATRAN – učiteľský spevácky zbor v Poprade, Spevácky zbor slovenských učiteľov, a tiež Komorný zbor Slovenskej filharmónie v Bratislave. V Spišskej Novej Vsi od r. 1988 do 2012 viedol miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA (predtým GEOLÓG) v Spišskej Novej Vsi s bohatou činnosťou doma i v zahraničí (Česko, Rakúsko, Ukrajina, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rusko), do vzniku miešaného speváckeho zboru CANTUS VILLA NOVA.

Najvýznamnejšie ocenenia doma i v zahraničí dosiahol so ŽSZ PU IUVENTUS PAEDAGOGICA s jeho výnimočnou hlasovou kultúrou, náročnosťou repertoáru a vynikajúcim výkonom zboru, bol viacnásobným víťazom vo svojej kategórii a laureátom ženských akademických speváckych zborov (ABB ´93).

Zahraničné súťaže a koncerty dirigoval v týchto mestách – Belfort (Francúzsko), Bergamo, Lecco (Taliansko), Riga (Lotyšsko), Clausthal-Zellerfeld, Speyer, Heidelberg (Nemecko), Amsteten (Rakúsko), Peterburg (Rusko), Celje (Slovinsko), Ostrihom, Šarišap (Maďarsko), Užhorod (Ukrajina), Ústí nad Labem, Litomyšl, Pardubice, Karlovy Vary (Česko). Je držiteľom hodnotení za mimoriadny dirigentský výkon – BERGAMO ´95 (Taliansko), RÍGAS ZÍLE ´96, Riga (Lotyšsko), hráčom a tvorcom scénickej hudby k malým javiskovým formám – DEN HAAG (Holandsko), tvorcom príležitostných skladieb a tiež úprav detských piesní, tvorcom a upravovateľom rôznych svetských aj cirkevných zborových a vokálno-inštrumentálnych skladieb .

Mnohokrát bol predsedom a členom súťažných komisií, vykonával lektorskú činnosť pre viaceré spevácke zbory, školenia dirigentov svetských a cirkevných zborov a tiež študentov dirigovania doma i v zahraničí (Rakúsko, Ukrajina), bol viacnásobným vedúcim diplomových prác o zborovom speve a vedúcim praktických diplomových prác z dirigovania, tiež oponentom praktických diplomových prác z dirigovania a vedenia speváckych zborov. Bol okresným metodikom hudobnej výchovy pri Okresnom pedagogickom stredisku v Poprade – Sp. Sobote, členom krajského poradného zboru k speváckozborovej činnosti pri Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach. V súčasnosti je tiež kantorom Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. v Spišskej Novej. Je predsedom Združenia evanjelických kantorov na Slovensku a členom výboru pre cirkevnú hudbu pri Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Diriguje Dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA na SPgŠ v Levoči, Miešaný spevácky zbor CANTUS VILLA NOVA, Mužský spevácky zbor pri baníckom spolku SPIŠ a Evanjelický komorný miešaný zbor v Spišskej Novej Vsi.